Hoe hoort het op de werkvloer

29-05-2023

De arbeidsomstandighedenwet stelt grenzen aan schadelijk geluid op de werkvloer. Bij blootstelling
aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar
stellen. Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om
gehoorbeschermers te dragen. Bovenstaande normen zijn uiteraard van groot belang om directe
gehoorschade te voorkomen als gevolg van de werkomstandigheden. Maar wat zegt dit over
hinderlijk geluid? En de gevolgen daarvan?

Organisaties hebben vaak geen idee van de inspanningen die medewerkers moeten leveren als het
gaat om luisteren, horen en verstaan op de werkvloer. En als het al eens ter sprake is geweest dan is
het niet eenvoudig om een oplossing te vinden voor bijvoorbeeld het werken in een kantoortuin, een
rumoerig klaslokaal of een drukke teampost met veel akoestische geluiden of alarmen.

De komende jaren zullen vitaliteit en duurzaam inzetbaarheid belangrijke speerpunten worden voor
werkgevers en HR of P&O afdelingen. Geen wonder: het welzijn van medewerkers heeft een directe
relatie met werkplezier. Medewerkers met een hoog werkgeluk zijn over het algemeen productiever
voor de organisatie en worden beter beoordeeld door klanten. Investeren in vitaliteit van
medewerkers levert doorgaans meer op dan enkel “minder verzuim”. Daarbij wordt verwacht dat als
gevolg van vergrijzing en ontgroening er een enorme krapte zal ontstaan. Met andere woorden: het
is op alle niveaus van het grootste belang te zorgen dat werkenden vitaal kunnen blijven doorwerken
tot aan de pensioenleeftijd en wie weet er na.

Met het project ‘Hoe hoort het op de werkvloer’ realiseren 4 samenwerkende partijen
gestructureerd aandacht voor hinderlijk geluid en de impact daarvan op de gezondheid van
medewerkers. De 4 partijen zijn de beroepsvereniging van bedrijfsartsen NVAB, de
branchevereniging van audiciens NVAB, de belangenvereniging Hoormij·NVVS en Heart2Hear. Judith
Veen zal als projectleider de komende 2 jaar uitvoering geven aan dit project wat gefinancierd wordt
door Instituut Gak. We gaan op een interactieve wijze kennis aanbieden aan de werknemers, heel
laagdrempelig het gehoor screenen, kennis bevorderen van het Arbo-team en wat verder op ons pad
komt aanpakken.

Om de samenhang tussen hinderlijk geluid, gehoor en werkomgeving aan te tonen gaan we in 3
sectoren/branches bij 9 werkgevers in pilots aan de slag met onder andere werknemers,
leidinggevenden, Arbo-professionals. Tijdens deze pilots zullen verschillende onderzoeksvragen aan
bod komen en geëxperimenteerd worden met interventies. Een dynamisch proces om juist met en
vanaf de werkvloer de laten klinken hoe het hoort.